فهرست مطالب

خواص استروئیدها و داروهای ممنوعه

زمانی که در مورد خواص استروئیدها و در مورد دیگر داروهای ممنوعه در ورزش بحث می کنیم همواره اشاره به این نکته را ضروری دانسته و می دانیم که استفاده از این داروها به دلیل عوارض جانبی خطرناک و در برخی موارد کشنده ای که در پی داشته است تحت هیچ شرایطی برای افزودن بر کارایی ورزشی ورزشکاران توصیه نمی شود. دارو اصولا فرآورده ای شیمیایی، سنتتیک و یا نیمه سنتتیک است که برای درمان برخی بیماری های انسانی و یا حیوانی تهیه و تولید شده و استفاده از آن در ورزش گذشته از اینکه با اخلاق ورزشی و با جوانمردی و منش انسانی مغایرت دارد بلکه از نظر قوانین ورزشی نیز ممنوع بوده و گذشته از این، صدمات جبران ناپذیری را به بدن و روح آدمی وارد می کند.

اما با این وجود باید گفت که سهم عمده ای از سوالاتی که در مورد خواص استروئیدها و دیگر داروهای ممنوعه در ورزش در ذهن خوانندگانی که از این داروها استفاده می کنند و یا قصد کسب کردن اطلاعات در مورد این داروها را دارند شکل می گیرد در مورد ویژگی ها و خواص استروئیدها و دیگر داروهای ممنوعه بوده و یا در مورد تفاوت های اثر داروهای مختلف و یا احیانا در مورد برتری هایی بوده است که این داروها در زمینه های مختلف بر همدیگر دارند.

در مقالات قبلی اطلاعاتی در مورد ویژگی ها و  ارائه داده و این خواص را با هم مقایسه کرده بودیم و در این مقاله نیز اطلاعات تکمیلی و کامل و به روز در مورد خواص و ویژگی های استروئیدها و داروهای ممنوعه در ورزش از جمله تاثیر دارو بر حجم عضلانی، تاثیر دارو بر قدرت بدنی، تاثیر دارو بر روند چربی سوزی و کات، خواص آنتی استروژنی داروها و عوارض جانبی داروها را مورد بررسی مقایسه ای قرار می دهیم.

تجویز دیمی ممنوع !

با اطلاعاتی که در مورد خواص استروئیدها در این ستون و دیگر ستون هایی که در این نشریه به خدمکت علاقه مندان تقدیم می شود اطلاعات پایه خوانندگان و ورزشکاران و حتی مربیان و مشاوران ایرانی در مورد داروها و دیگر مسائل حساس پرورش اندام بالاتر رفته به طوری که در مورد تجویز های دیمی و نه چندان علمی که روزگاری این قبیل تجویزها به فراوانی در ایران انجام می گرفت و این قبیل نسخه ها چشم بسته نیز اجرا می شد با دیدی باز و نگاهی منتقدانه برخورد شده و در تجویزهایی هم که می شود نیز تا حدودی تجدید نظرهایی صورت می گیرد و رعایت احتیاط بیشتری شده و همچنین موارد علمی بیش از پیش رعایت می شود و همین برای ما کافی بوده است.

بررسی داروهای ممنوعه

در این مقاله داروهای ممنوعه و استروئید ها جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند و امتیاز داده شده به هر دارو در مورد هر شاخص مورد بررسی نیز بیانگر میزان تاثیر دارو در زمینه هر شاخص بوده است. داروها در این مقاله تک تک مورد بررسی قرار گرفته اند و این مسئله نیز بر دقت کار افزوده است. به خاطر داشته باشید که اطلاعات مندرج در مورد هر دارو از منابع به روز و به قول گفتنی آپدیت شده اینترنتی استخراج شده و تقدیم حضور خوانندگان می گردد.

داروهای حجم و کات

اهدافی که ورزشکاران در مقاطع زمانی مختلف اعم از حجم و کات در نظر دارند تفاوت های زیادی با هم دارند و به تبع همین تنوع اهداف،نوع داروی مصرفی و انتخاب داروی مناسب نیز در مقاطع زمانی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دارویی که برای دوره های حجم موثر است در دوره های کات کاری از پیش نبرده و حتی مشکل ساز خواهد بود و داروهای مفید برای دوره های کات نیز در دوره های حجم بی تاثیر خواهند بود . شاید بیشترین پرسشی که خوانندگان در مورد استروئید ها مطرح می کنند این بوده است که چه استروئیدی برای من که به قصد … تمرین می کنم مفید خواهد بود.؟

چگونه عضلات بدن را کات و تفکیک کنیم؟

با استفاده از اطلاعات گردآوری شده در مورد هر دارو که در این جداول آمده است به راحتی می توان خواص استروئیدها و دیگر داروهای ممنوعه در ورزش را با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین و مناسب ترین و در عین حال کم ضرر ترین دارو برای شرایط خود را انتخاب نمود. از همین رو نیز توصیه می شود که این شماره از نشریه را به عنوان منبع و ماخذی قابل اطمینان و موثق در مورد استروئید ها و داروهای ممنوعه در ورزش که شامل اطلاعات ذی قیمتی در مورد این داروهاست در آرشیو خود نگه دارید.

نکات حائز اهمیت فراوانی در این جداول نهفته است که با نگاه موشکافانه به آن ها می توان این موارد استخراج کرده و از آن ها بهره برد. از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

همچنانکه میبینید امتیاز شاخص های مورد بررسی با ستاره مشخص می شوند و هرچه ستاره شاخص ها بیشتر باشند تاثیر دارو در این زمینه نیز قوی تر بوده است اما نکته نگران کننده در مورد داروهای ممنوعه در ورزش این بوده است که شاخص مربوط به عوارض جانبی در مورد هیچ دارویی خالی از ستاره نبوده است!

پرویرون

اگر به جدول مربوط به داروی پرویرون دقت کرده باشید حتما مشاهده می کنید که این دارو در مورد شاخص خواص آنتی استروژنی فاقد ستاره است و این در حالی است که از این دارو به عنوان دارویی برای مقابله با استروژن در دوره های حجم استفاده شده و بارها و بارها نیز خود من این دارو را برای مقابله با استروژن توصیه و تجویز کرده ام.

علیرغم اینکه در جدول مربوط به این دارو در مورد شاخص خواص آنتی استروژنی ستاره ای موجود نیست اما این دارو برای مقابله با استروژن دارویی مؤثر و کارساز بوده است. این دارو دارویی آنتی استروژن نبوده و خواص آنتی استروژنی ندارد اما به دلیل اینکه تمایل ترکیبی شدید با انزیم های تبدیل کننده تستوسترون و دیگر استروئید ها به استروژن را داراست در جلوگیری از تبدیل استروئیدها به استروژن خدمت بزرگی به ورزشکاران کرده است.

هورمون رشد

به جدول مربوط به دارو و هورمون رشد دقت کنید. تاثیر این هورمون بر حجم با چهار ستاره، تاثیر این هورمون بر قدرت بدنی با چهار ستاره و تاثیر این هورمون بر چربی سوزی نیز با چهار ستاره امتیاز دهی شده است و جالب اینجاست که حفظ حجم پس از قطع دارو نیز **** بوده است.

این در حالی است که در ایران این هورمون را تنها به عنوان نوعی چربی سوز می شناسند و تاثیری به غیر از چربی سوزی برای این هورمون قائل نیستند. نمونه های موجود در بازار نیز به نام هورمون رشد به خورد ورزشکاران ایرانی داده می شود نیز به واقع خواصی به جز چربی سوزی از خود نشان نداده اند. با همین تحلیل ساده به راحتی می توان دریافت که نمونه های مورد مصرف در ایران نشانی از هورمون رشد واقعی در خود ندارند!

نام دارو: آندروستنولون
تاثیر دارو بر قدرت***
تاثیر دارو بر حجم***
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی***
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی*
حفظ حجم پس از قطع مصرف***
نام دارو: آریمیدکس
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی
خواص آنتی استروژنی*****
عوارض جانبی**
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: کاتاپرس
تاثیر دارو بر قدرت*
تاثیر دارو بر حجم*
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی**
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی****
حفظ حجم پس از قطع مصرف***

تستوسترون سوسپانسیون

به جدول تستوسترون سوسپانسیون دقت کنید. تاثیر این دارو بر حجم و قدرت بسیار بالاست اما حفظ حجم پس از قطع دارو در مورد این هورمون تقریبا برابر صفر بوده است. این در حالی است که مربی و مشاور ایرانی این دارو را برای دوره های حجم استفاده می کند. حتی در بسیاری از موارد این دارو را برای کسانی که تنها و تنها برای ساختن بدن خود تمرین کرده و دارو مصرف می کنند و با مسابقات نیز میانه خوبی ندارند تجویز کرده اند و می کنند. این دارو اصولاً برای دوره ها و فصول مسابقات بوده و به دلیل اینکه پس از قطع مصرف تمام شرایط ایجاد شده در طول دوره مصرف از بین می رود برای ورزشکارانی که در خارج از فصول مسابقات قرار دارند و یا اصولاً برای ساختن بدن خود تمرین کرده و قصد شکرت در رقابت ها را ندارند حکم تلف کردن وقت و پول حکم و حکم به جان خریدن عارضه جانبی را خواهد داشت.

اکسی متولون

به جدول مربوط به داروی اکسی متولون دقت کنید. این دارو در این جدول به نام انادرول ۵۰ آمده است. افزایش حجم و قدرت این دارو در حدود پنج ستاره بوده است و این در حالی است که حفظ حجم پس از مصرف آن در حدود یک ستاره امتیاز دهی شده است. خود قضاوت کنید آیا این دارو برای کسانی که قصد افزودن بر حجم عضلانی خود را داشته و به دنبال حجم زود گذر و موقتی بوده مناسب خواهد بود که در ایران چنین می کنند؟

هدف از این مقاله

درج این اطلاعات در این ستون نه برای وسوسه کردن شما به استفاده از استروئیدها بلکه به این منظور صورت می گیرد تا بیش از پیش با خواص واقعی استروئیدها آشنا شده و تاثیرات داروهای موجود در بازار را با تاثیراتی که نمونه های واقعی اسن داروها بر جای می گذارند مقایسه کرده و به این باور برسید که نمونه های موجود در بازار در  اغلب موارد قلابی بوده و به جز عارضه جانبی تاثیر چندان دیگر ندارد.

نام دارو: آنادور
تاثیر دارو بر قدرت***
تاثیر دارو بر حجم**
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی*
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی*
حفظ حجم پس از قطع مصرف****
نام دارو: آناوار
تاثیر دارو بر قدرت****
تاثیر دارو بر حجم*
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی**
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی**
حفظ حجم پس از قطع مصرف**
نام دارو: دورابولین
تاثیر دارو بر قدرت***
تاثیر دارو بر حجم***
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی*
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی**
حفظ حجم پس از قطع مصرف****
نام دارو: دیتابولون
تاثیر دارو بر قدرت**
تاثیر دارو بر حجم**
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی*
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی*
حفظ حجم پس از قطع مصرف****
نام دارو: افدرین
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی***
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی***
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: اکویی پویز
تاثیر دارو بر قدرت***
تاثیر دارو بر حجم***
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی**
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی**
حفظ حجم پس از قطع مصرف***
نام دارو: اسیکلن
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی***
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: استاندرون
تاثیر دارو بر قدرت****
تاثیر دارو بر حجم****
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی*
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی***
حفظ حجم پس از قطع مصرف**
نام دارو: آلداکتون
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی***
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی****
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: آنابولیکوم ویستر
تاثیر دارو بر قدرت*
تاثیر دارو بر حجم*
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی*
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی*
حفظ حجم پس از قطع مصرف****
نام دارو: آنادرول ۵۰
تاثیر دارو بر قدرت*****
تاثیر دارو بر حجم*****
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی*****
حفظ حجم پس از قطع مصرف*
نام دارو: هالوتستین
تاثیر دارو بر قدرت**
تاثیر دارو بر حجم*
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی*
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی****
حفظ حجم پس از قطع مصرف*
نام دارو: HCG
تاثیر دارو بر قدرت**
تاثیر دارو بر حجم*
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی**
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: HGH
تاثیر دارو بر قدرت****
تاثیر دارو بر حجم****
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی****
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی**
حفظ حجم پس از قطع مصرف****
نام دارو: کلن پوترول
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی****
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی*
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: کلوماید
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی**
خواص آنتی استروژنی****
عوارض جانبی*
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: سیکلوفنیل
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی**
خواص آنتی استروژنی****
عوارض جانبی*
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: دکادورابولین
تاثیر دارو بر قدرت***
تاثیر دارو بر حجم***
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی*
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی*
حفظ حجم پس از قطع مصرف****
نام دارو: دیانابول
تاثیر دارو بر قدرت****
تاثیر دارو بر حجم****
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی***
حفظ حجم پس از قطع مصرف*
نام دارو: DNP
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی*****
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی*****
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: سیتادرن
تاثیر دارو بر قدرت**
تاثیر دارو بر حجم**
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی*
خواص آنتی استروژنی*****
عوارض جانبی****
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: سیتومل
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی****
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی****
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: دانوکرین
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی**
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی**
حفظ حجم پس از قطع مصرف
نام دارو: فیناجکت
تاثیر دارو بر قدرت***
تاثیر دارو بر حجم***
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی***
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی***
حفظ حجم پس از قطع مصرف**
نام دارو: فیناپلیکس
تاثیر دارو بر قدرت****
تاثیر دارو بر حجم****
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی*
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی****
حفظ حجم پس از قطع مصرف**
نام دارو: GHB
تاثیر دارو بر قدرت
تاثیر دارو بر حجم
تاثیر دارو بر روند چربی سوزی**
خواص آنتی استروژنی
عوارض جانبی**
حفظ حجم پس از قطع مصرف

*

آیا این مقاله مفید بود؟ امتیاز دهید

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
آخرین مقالات
پاسخ به پر تکرار ترین سوالات شما

1- چطور یک برنامه بدنسازی یا فیتنس دریافت کنم؟

برنامه بدنسازی، تغذیه و مکمل برای هر فرد با شرایط بدنی او، قد، وزن و سابقه ورزشی اش متفاوت است باید یک مربی با در نظر گرفتن تمامی این شرایط برای شما برنامه طراحی کند.

دریافت برنامه آنلاین

2- چطور برای مربیگری بدنسازی و فیتنس اقدام کنم؟ 

برای مربی شدن نیاز است شما آموزش های اولیه را طی کنید سپس با آماده کردن مدارک و شرایط ثبت نام  جهت شرکت در کلاس های آن اقدام نمایید. بیشتر بخوانید…

3- برای چربی سوزی و کاهش وزن بهترین روش ها کدام است؟

بهترین، جدیدترین و کارآمد ترین روش آموزش، نکات ورزشی و تغذیه مناسب با هدف شماست به طوری که تغذیه ورودی خود را کنترول و تمرینات متناسب با توانایی بدنی خود را دنبال کنید.

4- چطور بفهمم چه مکمل و تغذیه ای برای من مفید است؟

افراد متخصصی که در مورد مکمل و تغذیه دوره دیده اند بهترین مرجع راهنمایی شما جهت تغذیه مناسب و مکمل متناسب هستند. 

سوالات متداول مصرف مکمل ها

5- چطور در خانه، بدنسازی و فیتنس کار کنم؟

وقتی شما یک برنامه راهنما برای تمرین در منزل داشته باشید می توانید با حداقل وسایل ورزشی و حتی با استفاده از لوازم منزل مناسب با زمان و توانایی بدن خود را تمرین بدهید.

اگر سوال جدیدی دارید در زیر این مطلب مطرح کنید تا به سوال و جواب ها اضافه شود.

ارسال دیدگاه