اسکوات با هالتر از پشت ( Barbell Back Squat )

هدف : ماهیچه چهر سر ران ماهیچه های یاری کننده : ماهیچه همسترینگ ، ماهیچه تحتانی پشت و

هدف : ماهیچه چهر سر ران

ماهیچه های یاری کننده : ماهیچه همسترینگ ، ماهیچه تحتانی پشت و ماهیچه سرینی

 

eskoat

تکنیک اجرای حرکت : در حالی که پاها را قدری بیش از عرض شانه ها باز کرده اید  بایستید . هالتر را روی شانه ها و ماهیچه های ذوزنقه نگه داشته ، پاهارا در سطح صاف روی زمین قرار داده  و پشت را در خط مستقیم حفظ کنید . آرام به سمت پایین حرکت کنید تا ران های شما به موازات زمین قرار گیرند . آرام به سمت عقب و بالا فشار وارد کنید تا به موقعیت شروع حرکت برگردید

 

eskoat

 
در حرکت اسکوات به نکات زیر توجه کنید
نوک انگشتان پا کمی متمایل به بیرون می باشد
هرچقدر فاصله پاها از همدیگر زیادتر باشد فشار به قسمت داخلی پاها بیشتر است که اصطلاحاً به آن اسکوات پاباز می گویند میله هالتر را روی گردن خود نگذارید چون به مهره های گردن شما آسیب وارد می کند . پاورلیفتینگ کاران میله را روی قسمت پایین پشت قرار می دهند تا تعدل بیشتری روی وزنه داشته باشند . بهترین نقطه روی شانه ها و ماهیچه های ذوزنقه می باشد

 

sdf

 
بعضی از ورزشکاران موقع رفتن اسکوات تا آخر به پایین می روند یا به اصطلاح اسکوات عمیق می روند و با این کار عضلات سرینی بزرگ و همسترینگ را بیشتر در گیر می کنند

 

skoat

 

 

 

skoat

 
و این هم آناتومی عضلات در گیر در زمان اجرای حرکت اسکوات با هالتر از پشت

 

anatomy

 


ثبت دیدگاه