زیربغل هالتر خم

تمرین زیر بغل هالترخم

تمرین زیر بغل هالترخم قبل از شرح حرکت بهتر بدانید که انواع حرکات پارویی باعث حجیم تر شدن

تمرین زیر بغل هالترخم
قبل از شرح حرکت بهتر بدانید که انواع حرکات پارویی باعث حجیم تر شدن عضلات زیر بغل شده درصورتی که حرکات شانه و کششی به سمت پایین باعث عریض شدن ان می شود .
پاها را کمی بیش از عرض شانه باز کنید و زانوها را کمی به سمت جلو خم کرده و قوس طبیعی کمر را حفظ کنید . تا جایی که میتوانید خود را به صورت موازی زمین نگه دارید .فاصله دست ها بر روی هالتر بیش از عرض شانه ها باشد هالتر را بلند کرده و آن را به سمت بالا برده به طوری که آرنج ها از بدن فاصله گرفته و هالتر را به بدن خود تماس داده و به حالت اولیه بازگردانید .

 

زیربغل هالتر خم

 


اولین دیدگاه در مورد “تمرین زیر بغل هالترخم

    ثبت دیدگاه