آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تلاش جانبی تا میان تنه قدرتمند

با اضافه کردن یک زیربغل پارویی به حرکت پلانک از پهلو عضله های میان تنه بسیار قدرتمندی را بسازید.

بیشتر آقایان در زمان تمرین بر روی شکم، با اجرای تعداد زیادی از انواع مختلف حرکت کرانچ، عضله های راست شکمی شان را مورد هدف می گیرند. همین افراد به طور معمول به عضله های میان تنه ضعیفی رو به رو می شوند، که وقتی در نظر بگیرند این عضله ها در بیشتر حرکت های اصلی مثل اسکوات و ددلیفت فعال می شوند، متوجه می شوید که این چه اشکال بزرگی است..