روش اجرا:در حالی که داوطلب به پشت خوابیده و انگشتان خود را در پشت گردن به یکدیگر قلاب کرده است پاهایش به وسیله آزمایشگر بر روی میز نگه داشته می شود.
به داوطلب گفته می شود:”در حالی که انگشتان خود را در پشت گردن قلاب کرده است سعی کند، بالتنه خود را از سطح میز بلند کرده و به وضعیت نشسته درآید”.