آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

تقریبا مثل آزمایش عضله مستقیم شکمی است با این تفاوت که زانوها خم شده هستند.

روش اجرا:داوطلب به پشت خوابیده و انگشتان خود را در پشت گردن به یکدیگر قلاب می کند. در این وضعیت زانوها خم شده و پاها به وسیله آزمایشگر بر روی میز نگهداشته می شود. به داوطلب گفته می شود:”در حالی که انگشتان خود را در پشت گردن قلاب کرده سعی کند، بالاتنه خود را از سطح میز بلند کرده و به وضعیت نشسته در ۀید”.