دریافت آنلاین برنامه بدنسازی و تغذیه

غول هلندی تمرین و رژیم زمان مسابقه و دوره خارج فصل تقریباً یکسانی دارد و از این بابت مشابه با روش دوریان یتس عمل می کند . او اعتقاد دارد روشی که جواب می دهد باید حفظ شود. بنابراین فقط در مقدار غذاهای کات و حجم فرق قائل می شود .