موجودات زنده برای ادامه زندگی نیاز به حدود ۲۰ عنصر معدنی دارند . تمام این عناصر توسط غذاها تأمین می شوند.
حتی هنگامی که رژیم نامتعادل باشد، کمبود مطلق نادر است، اما کمبود نسبی فراوان است. عناصر معدنی اعمال متعددی انجام می دهند: