آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+

موجودات زنده برای ادامه زندگی نیاز به حدود ۲۰ عنصر معدنی دارند . تمام این عناصر معدنی توسط غذاها تأمین می شوند.
حتی هنگامی که رژیم نامتعادل باشد، کمبود مطلق نادر است، اما کمبود نسبی فراوان است. عناصر معدنی اعمال متعددی انجام می دهند:

– از اجزای سازنده مهم سلول اند.
– در ترکیب موادی که در تنفس نقش دارند (هموگلوبین، میوگلوبین و سیتوکروم ها) و بعضی از سیستم های آنزیمی وجود دارند.
– در تنظیم قابلیت نفوذ غشاها و جداره های موئینه نقش دارند.
– در ساختمان اسکلت وارد می شوند، مخصوصاً کلسیم و فسفر که به استخوان ها استحکام می بخشند.
– در تعادل یونی بین سدیم، کلسیم، پتاسیم و منیزیم ( در تمام اعمال سلولی) و تنظیم تحریک پذیری عصبی و عضلانی نقش دارند.
– فشار اسمزی و تعادل اسید و باز بدن را حفظ می کنند.
– در تنظیم متابولیسم آب و حجم خون مداخله می کنند.