پرس نظامی
اغلب ورزشکاران با شنیدن نام پرس، بی اختیار به یاد پرس سینه با هالتر که از پایه ای ترین حرکات پرورش اندام می باشد می افتند اما حقیقت این است که در پرورش اندام، به جز پرس سینه، پرس های دیگری نیز وجود دارد.