افراد معمولا در بازه های زمانی که در دوران حجم به سر می برند از برنامه های تمرینی سنگین استفاده کرده و کالری زیادی در طول روز وارد بدن خود می کنند و در کنار این دو ترفند از مکمل های غذایی که برای افزایش وزن و برای تشدید عضله سازی ساخته شده اند نیز استفاده می کنند.