کتل بل (kettlebell) یک ابزار ورزشی گوی مانند با دسته ای ثابت و گرد مانند یک کتری میباشد که به واسته فرمی که دارد قابلیت انجام حرکات بسیار گوناگونی را ایجاد میکند که با ابزار ورزشی دیگر امکان پزیر نمی باشد. این به واسطه طرح دستگیره آن که از محور خارج است میباشد.