آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

دریافت آنلاین برنامه بدنسازی و تغذیه

برنامه تمرین عملی و کاربردی HST
هفته اول و دوم
شنبه
اسکوات پا(۱ الی ۲ ست برای گرم کردن انجام داده و سپس وارد برنامه شوید)    1*15
ددلیفت    2*15
پرس بالاسینه با هالتر    2*15
دیپ    1*15