برچسب: 5 مورد از بزرگترین اشتباهات در جلسه تمرین سر شانه فاصله کم دستها در حرکت پارویی عمودی ، اشتباه دوم: صاف کردن کامل دستها در نشر طرفین، اشتباه سوم: استفاده از وزنه های بیش از اندازه در پرس سرشانه از پشت