تکنیک ۱۰۰ تکراری برای دستیابی به رشد عضلانی حماسی
در ورزش امروز تقریبا هیچ چیز غیر ممکن نیست، و به نظر می رسد قهرمانان از هیچ ریسک و خطری رویگردان نیستند. می توانید نمونه های عملی این ادعا را به خوبی در تصاویر ورزشی شاهد باشید-