آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

فیبرهای عضلانی

عضلات شما از دو نوع فیبر مختلف ساخته شده است. در اینجا با هم می خوانیم فیبرها از چه نوعی می باشند، فیبرهای عضلات شما از چه نوعی هستند و برای گرفتن حداکثر نتیجه چطور باید تمرین کرد.

دانستن اینکه فیبر عضلانی شما از چه چیزی ساخته شده می تواند برای درست هدف قرار دادن آن در برنامه تمرینی به شما کمک ارزشمندی کند.

هر عضله ای در بدن شما از دسته ای از فیبرهای کوچک ساخته شده است. در هر دسته دو نوع فیبر اصلی موجود است: کشش آهسته و کشش سریع. درصد این نوع فیبرهای مختلف می تواند به شما کمک کند تعیین کنید دقیقا چطور باید هر گروه عضله ی خاص بدنتان را تمرین دهید.