آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آنالیز تمرین با وزنه (اسکوات)

نحوه انجام حرکت

پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده و با میله هالتر که روی شانه خود قرار داده اید، باستید. به آرامی تا وقتی که ران هایتان با کف زمین موازی شود، زانو های خود را خم نمایید. برای بازگشت به نقطه شروع (ایستاده) پاهایتان را راست کنید.

عضله های در گیر:

اصلی: چهار سر و سرینی
کمکی: همسترینگ، عضله های نزدیک کننده پا، راست کننده ستون فقرات و شکمی