آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تقویت قدرت

استفاده هوشمندانه از پاور رک یکی از بهترین راه هاست برای کمک به افزایش قدرت و بازگشت از آسیب ها است.

نگاهی کلی بر تمرین در پاور رک

واضح است که تمرین در پاور رک به چگونگی استفاده بهینه از پاور رک بر می گردد و محض اطلاع کسانی که نمی دانند، پاور چهار چوب فلزی است که می توان با تغییر موقعیت قلاب نگه دارنده وزنه و پایه های پشتیبان، حرکات مختلف وزنه آزاد بخصوص حرکات اصلی شامل پرس سینه، اسکوات و ددلیفت را با شرایط متفاوتی در آن اجرا کرد. در واقع می توانید از این طریق بر بخش های ضعیف دامنه حرکت خود تمرکز کنید.