غذاهای قبل و بعد از تمرین بدنسازی

غذای قبل از تمرین بدنسازی

ورزشکاران بدنسازی بروی دو نکته تمرکز بیشتری دارند اول برنامه بدنسازی و دوم بر روی‌ غذای‌ قبل‌ و بعداز ورزش‌ تاکید زیادی‌ دارند و باور دارند که‌ این‌ امر، عنصر کلیدی‌ اجرای‌ حرکات‌ ورزشی‌ است‌. باید به‌ یاد داشته‌ باشیم‌ غذایی‌ که‌ در طول‌ دوره‌ تمرین‌ خورده‌ می‌شود و غذا و آبی‌ که‌ در طول‌ مدت‌ ورزش‌ مصرف‌ می‌شود نیز مهم‌ اند. غذایی‌ که‌ قبل‌ از تمرین‌ خورده‌ می‌شود باید به‌ عنوان‌ یک‌ موقعیت‌ خوب‌ برای‌ تنظیم‌ صحیح‌ میزان‌ کربوهیدرات‌ و مایعات‌ بدن‌ در نظر گرفته‌ شود و تضمین‌ کند که‌ در طول‌ ورزش‌ راحت‌ خواهید بود.