آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

انقباض بیشتر عضلات و رسیدن به اوج انقباض

بگذارید مقدمه را اینطوری شروع کنیم که این مقاله برای چه کسانی است و چرا این مقاله به قلم تحریر در آمده است؟ بعضی ها بلند قدتر و کم عضله تر از دوستان کوتاه قدتر خود هستند. ما به این افراد می گوئیم اکتومورف.

تشخیص تیپ بدنی به زبان ساده

اکتومورف ها کسانی هستند که به نظر می رسد هر چیزی که دل شان می خواهد می خورند اما کوچک ترین رشدی عایدشان نمی شود. از سوی دیگر آنها همچنین نمی توانند به اندازه دیگران به راحتی عضله سازی کنند.

گرچه این مقاله تیپ بدنی اکتومورف را هدف قرار داده است، اما می تواند برای کسانی که دنبال رشد بهتر در عضلات سینه یا همان پکتورال هستند، نیز مناسب باشد. اینجا ۵ تکنیک هستند، نیز مناسب باشد. اینجا ۵ تکنیک کلیدی معرفی می شود برای ساختن عضلات سینه ای بزرگ و قوی.