آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تعداد دستگاه ها: 

مشخصات:

توضیحات: در وات ساپ پیام بگذارید.۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰

شرکت سازنده: هویست امریکا 

قیمت:

میزان کارکرد:

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تعداد دستگاه ها: طبق لیست – برای دو هزار متر فضا

مشخصات: یک ست هویست – هوازی پریکور – وزنه ازاد هامر 

توضیحات: مرادی۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰ 

شرکت سازنده:    هویست، پریکور ، هامر امریکایی
قیمت: به روز

میزان کارکرد:  کم کارکرد

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

تعداد دستگاه ها : باشگاه کامل

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :  مرادی ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰. لطفا در وات ساپ پیام بگذارید

شرکت سازنده : طرح هویست آمریکا

قیمت :  حدودا یک ست وسایل اصلی یک باشگاه ۲۵۰میلیون

میزان کارکرد : آکبند-تحویل ۵۰ روزه