آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده که گرم کردن قبل از شروع تمرین یا مسابقه دارای آثار فیزیولوژیک و روانی مطلوبی است که می تواند به اجرای موفق منجر شود. مطالعات بر این حقیقت تکیه دارد که بسیاری از رکوردهای ورزشی قهرمانان بدون گرم کردن به دست نیامده است. همچنین برخی مطالعات نشان داده اند که عملکردهای ورزشی بدون گرم کردن قبلی با عملکرد ورزشکارانی که خود را قبلا گرم کرده اند تفاوت های زیادی داشته است.اما چرا گرم کردن قبل تمرین و مسابقه اینقدر مهم است، دلایلش را در ادامه خواهید خواند.