آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

در تمرین دادن عضلات بازو اصل تنوع را رعایت کنید!
در صورتی که هر روز شما، تکراری از روز قبل بوده و هر روز که تمرین می کنید تمرینات روزهای قبل را با همان تکرارها و با همان وزنه ها بازسازی کنید بدن شما این عمل را نوعی تفریح تلقی کرده و عضلات شما نیز دیگر نیاز چندانی به افزایش حجم عضلانی در وجود خود حس نخواهد کرد.