آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

نحوه انجام تمرین پرس سرشانه هالتر

روی صندلی نشسته، دست ها را به اندازه عرض شانه باز کنید و هالتر را طوری بگیرید که کف دست ها به سمت جلو باشد.
وزنه را به آرامی از قسمت جلو پایین آورده، به صورتی که قسمت بالای سینه را لمس کند.
هالتر را به طور عمودی به سمت بالا فشار دهید، تا اینکه آرنج های شما قفل شود (آرنج کاملاً باز شود).