آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

پرس سینه با هالتر

هدف: تمام مناطق ماهیچه سینه تقویت می شود

ماهیچه های یاری کننده: ماهیچه سه سر بازو، ماهیچه دلتوئید قدامی

تکنیک اجرای حرکت: روی میز پرس دراز کشیده، دست ها را بیش از عرض شانه باز کرده و هالتر را به حالت معمولی بگیرید. هالتر را بلند کرده، پشت را در خط صاف نگه داشته و هالتر را به آرامی پایین ببرید تا با سینه تماس پیدا کند. از این نقطه به بعد، وزنه را آرام به طرف بالا پرس کنید.