آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

هاک اسکوات با دستگاه

هدف: عضلات جلو ران، عضله واستوس مدیالیس (گلابی یا اشکی پا)

عضلات یاری کننده: همسترینگ، سرینی و عضلات میانی

حرکت هاک اسکوات با دستگاه برای عضله جلو ران بخصوص بخش داخلی و خارجی پایین آن مفید است. و یکی از بهترین حرکات برای رشد عضله واستوس مدیالیس (گلابی یا اشکی پا) می باشد در ضمن با انجام این حرکت عضلات پشت پا و باسن نیز تحت فشار قرار می گیرند.