آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

ریکاوری سیستم عصبی

همانگونه که می دانید ناقل ها و پیام رسان های موجود در سیستم عصبی بدن انسان نقش مهمی را در انتقال پیام به سلول ها و به مغز ایفا می کنند. این ناقل ها همچنین در برقراری ارتباط اجزاء و قسمت های مختلف مغز با یکدیگر و همچنین در برقراری ارتباط مغز با دیگر ارگان ها نیز وظیفه مهمی را بر عهده دارند.