آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

حرکت قایقی

ورزشکاران ایرانی از این حرکت به نام سیم کش پارویی نیز یاد می کنند اما بازهم به دلیل اینکه اصولا در نامیدن حرکات در ایران،استاندارد مشخص و پذیرفته شده ای که در بین تمامی ورزشکاران رعایت شود وجود ندارد نام انگلیسی و تصویر واقعی حرکت را اساس کار خود قرار داده ایم.