آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

پایین تنه

مطمئناً بارها این جمله به گوشتان خورده که حرکت اسکوات جفت پا سلطان حرکات بدنسازی محسوب می شود.

همانطور که مطلع هستید این حرکت با ابزاری همچون «هالتر، ماشین اسمیت، دمبل و کتل بل » قابل اجرا خواهد بود. اما بیشتر کارشناسان بدنسازی اعتقاد دارند که حرکت اسکوات سنتی نمی تواند از نظر اعمال فشار بر روی فیبرهای عضلانی این قسمت از بدن قابل رقابت با حرکت «اسپیلیت اسکوات» باشد چرا که با اجرای این حرکت، به واسطه عدم توازن سمت راست و چپ هالتر (ثبات، هماهنگی و کنترل وزنه) بسیار سخت تر شده و در نهایت فرد را مجبور می کند که تمامی حرکت را با یک پا تحت کنترل خود قرار دهد.