آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

رعایت فاصله در حرکت پرس سینه

پرس سینه دست جمع بر خلاف نامش که تداعی کننده عضلات سینه است. حرکتی حجم ساز و اصلی برای عضلات پشت بازو به حساب می آید. به واسطه وجود کلمه دست جمع در نام این حرکت، خیلی ها می دانند که باید فاصله دست ها را کم بگیرند.

شناسایی مشکل

خیلی از بدنسازان به این حرکت اعتقاد زیادی دارند که البته دلایل منطقی هم برای این کار دارند. در این حرکت عضلات پشت بازو به خوبی هر حرکت دیگری برای پشت بازوها تحت اضافه بار قرار  می گیرند. با این حال خیلی از بدنسازان فاصله دست ها را بیش از حد کم (کمتر از ۱۵ سانتی متر) رعایت می کنند و فکر می کنند هر چه این فاصله کمتر باشد تاکید بیشتری روی پشت بازو ها قرار می گیرد. تحقیقات تایید می کند که رعایت فاصله ۱۵ سانتی متر و کمتر بین دست ها باعث درگیری اضافی در عضلات پشت بازو نمی شود (در مقایسه با فاصله ای اندک کمتر از عرض شانه). در حقیقت تنها افزایشی را که مدل بیش از حد دست جمع باعث می شود افزایش فشار روی مفاصل مچ و آرنج است.