آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

در انتهای یک ست وقتی نمی توانید تکرار دیگری را در دامنه کامل حرکت اجرا کنید، استفاده از تکرارهای نیمه می تواند فشاری فراتر از ناتوانی بر عضلات شما اعمال کند. از تکرارهای نیمه می توانید برای یک ست کامل هم استفاده کنید.

به عنوان مثال برای اسکوات، اگر حرکت را تنها در نیمه بالایی دامنه حرکت اجرا کنید، خواهید توانست از وزنه بسیار بیشتری نسبت به زمانی که آن را در دامنه کامل تا موازی شدن ران با زمین اجرا می کنید بهره بگیرید. استفاده از وزنه های بیشتر در این دامنه حرکتی به شما امکان خواهد داد بار کاری بیشتری را بر عضله تحمیل کنید. استفاده دوره ای از این تکنیک می تواند هم بر قدرت و هم سایز عضلات شما اثر مثبت داشته باشد.