آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

توصیه های کلی و ایمنی برای ورزشکاران

هنگامی که بریدگی یا جای زخمی در دست دارید، هنگام تهیه غذا از دستکش استفاده کنید.

دستهای خود را قبل از تهیه یا خوردن غذا و بعد از عطسه، سرفه یا رفتن به دستشویی با آب و صابون بشویید.

از تخته های برش چوبی یا ترک برداشته استفاده نکنید.