آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

توصیه های غذایی برای ورزشکاران باید نیازهای ورزشکاران را چه در ورزش های قدرتی و چه در ورزش های استقامتی تأمین نماید و یک ورزشکار باید بر طبق الگوی درست مصرف مواد غذایی مناسب تمرینات خود را دنبال نماید. رژیم غذایی مناسب برای ورزشکاران صرف نظر از نوع و شدت برنامه های تمرینی باید به نسبت بیشتر از ۵۵% از کربوهیدرات، کمتر از ۳۰% از چربی و حدود ۱۲ تا ۱۵% از پروتئین تأمین شود: