آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

برای رسیدن به حداکثر نتیجه از یک تمرین ورزشی فاکتور های متعددی را باید رعایت نمود و یکی از مباحث مهم و قابل توجه بحث نوشیدنی های ورزشی است که انتخاب نوع نوشیدنی به مواردی همچون رشته ورزشی، زمان تمرین، نوع تمرین (به طور مثال: قدرتی، استقامتی و …) دما و رطوبت محیط تمرین بستگی دارد.

دسته بندی نوشیدنی های ورزشی

نوشیدنی های ورزشی از دیدگاه های متفاوت دسته بندی و از نظر زمان مصرف نیز به ۳ دسته تقسیم می شود: