آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تمرین هفتگی : هر عضله باید چند بار در هفته تمرین داده شود، فقط یک بار یا بیشتر؟

دفاع اولیه

تمرین های باشگاه فقط یک محرک برای رشد کردن هستند خود فرآیند رشد در زمان استراحت و ریکاوری شما اتفاق می افتد. پشت سر هم تمرین کردن بر روی یک عضله می تواند باعث تمرین زدگی شود، که می تواند پیشرفت شما را آهسته و یا به کل متوقف کند. یک «چینش» تمرینی که به شما اجازه می دهد در هفته یک بار و با شدت بالای بر روی هر عضله تمرین کنید، به نظر راهی منطقی می آید و توسط بسیاری از بدنسازان هم استفاده می شود.