آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

توصیه های لی هنی

کلید تمرین ایمن و بدون خطر این است که همواره در طول تمرین حواس تان روی کاری که انجام می دهید متمرکز باشد. یادم می آید که یکبار یکی از کسانی که همراه من تمرین می کرد، انگشتش در طول اجرای پول اور شکست، چون در طول تمرین به اندازه کافی دقت و احتیاط به خرج نمی داد. او پس از یک ست پول اور، دمبل را روی لبه میز گذاشت. وقتی برای ست بعد به کنار میز برگشت، دمبل از لبه میز لغزید روی پای او افتاد و انگشت پایش به طرز شدیدی شکست. این اتفاق می توانست تنها با کمی توجه و احتیاط هرگز رخ ندهد.
سعی کنید همواره وزنه های خود را با بست روی هالتر محکم کنید تا از هر گونه لغزش وزنه ها و بروز آسیب دیدگی به این دلیل ممانعت کنید. این مسئله را در اسکوات، پرس سینه، جلوبازو و یا هر حرکت دیگری که با هالتر اجرا می شود، رعایت کنید.