آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

یکی از بدنسازانی که پاهای توسعه یافته ای داشت کریس کورمیر بود. کورمیر بخش عمده توسعه پاهای خود را به ژنتیک خویش نسبت می دهد: اول از همه باید بگویم که پاهای کوتاهی دارم.

او البته بخشی از توسعه پاهای خود را به رشته های قبلی خود از جمله کشتی دو میدانی و فوتبال می داند. کریس تمرین عضلات پای خود را به دو بخش تقسیم می کند که یکی عضلات ران و دیگری عضلات پشت پا.