آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تمرینات عضله ساز

ساق ها، حرکت ساق در حالت ایستاده!
در پشت ساق دو عضله اصلی وجود دارد: عضله نعلی (سولئوس) و عضله خیلی بزرگتر بنام دوقلو (گاستروک). برای هدف قراردادن عضله دوقلو، حرکت ساق در حالت ایستاده را انجام دهید. به گفته بارنز، وقتی حرکت ساق در حالت ایستاده را با کمک گرفتن از عضله نعلی اجرا کنید، عضله دوقلو به بیشترین میزان ممکن فعال می شود. اما در حالت نشسته، این عضله نعلی است که بیشتر درگیر می شود. تفکیک عضله دوقلو در این حالت کامل نبوده و خیلی کم اثر است.

نکات مفید در اجرا: برای رسیدن، به درگیری کامل عضله دوقلو در طول حرکت، لازم است زانوان قفل شوند.اما باید بسیار مراقب بود و پاها را محکم نگه داشت و مفصل زانو را از نیروهای متمایل کننده به عقب حفظ کرد که در صورت وارد آوردن فشار زیاد به زانو امکان پدید آمدن این نیروها هست.