آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

عضلات دو سر بازو

همه روزه و با شدت تمام بر روی عضلات خود تمرین می کنید و در روزهایی که بر روی بازوها تمرین می کنید شدت تمرین را بیش از پیش افزایش می دهید اما هر گاه که روبری آینه قرار می گیرید آینه قرار می گیرید آینه حرف تازه ای برای گفتن ندارد و مدام حکایت های تکراری را برای شما بازگو می کند!

از این امر نمی توان چشم پوشید که ژنتیک، عاملی تاثیر گذار بر حجم و سایز بازوهای آدمی است اما از این حقیقت نیز نباید غافل شد که علاوه بر ژنتیک، فاکتورهای دیگری نیز هستند که بر روی حجم و سایز بازوها تاثیر دارند و این مهم را نیز نباید از یاد برد که غلبه بر ژنتیک نیز که به عقیده بسیاری از ورزشکاران ناممکن است برای کسانی که از اراده های پولادین برخودار هستند ممکن بوده و با اراده ای که آدمی در وجود خود دارد در بسیاری از مواد میسر شده است.