آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

تمرین بدنسازی کشنده ! بسیار مشهور شده، تمرینی است که برای به کار گیری کل اعضای بدن طراحی شده است. این حرکت به سختی اسمش است و چهار حرکت مختلف را در یکی ترکیب می کند. این حرکت شامل یک برپی، پاورکلین، اسکوات از جلو و پرس سر شانه است. حرکت کُشنده از عضلات میان تنه، پشت پاها و سر شانه شما کار می کشد و در همین حال هم قلب شما را به تپش بیشتر، عضلات را به رشد و چربی هایتان را به سوختن وادار می کند.