آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تمرینات بدنسازی شامل موارد زیر میباشد:

نام گذاری عضلات در طی این بخش و برای توضیح و فهم بهتر تمرینها، عضلات اصلی و عضلات کمکی به وضوح از یک دیگر تفکیک شده اند.

با توجه به این طبقه بندی کاملاً مشخص میگردد که کدامیک از عضلات وظیفه اصلی را در تحرک به عهده دارند و کدامیک از عضلات نقش کمکی در ایجاد حرکت در اعضاء بدن را ایفا میکنند. در تمریناتی که طی توضیح آنها حرفی از عضلات کمکی به میان نمی آید، بدین معنی است که این تمرین خصوصاً بر روی عضلات اصلی متمرکز میباشد و هدف از آن رشد و پرورش عضلات اصلی میباشد. در طی این تمرینات ما بسیار سعی کردیم تا در مورد کلیه عضلات اصلی و کمکی به طور کامل و به وضوح توضیح داده شود. البته لازم به ذکر است که در برخی موارد برخی حرکات را نمی توان به صورت شکل نشان داد. چرا که برخی عضلات در لایه های زیرین قرار دارند و توسط عضلات بالایی پوشیده شده اند و یا در مواردی که عضله مورد نظر در اطراف مقابل بدن قرار دارد قابل نمایش نمی باشد. برآورد تمرین کلیه تمرینات در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد و کارایی و میزان تناسب آن با هر یک از گروه های ورزشی مشخص میگردد تا ورزشکار به راحتی قدرت انتخاب داشته باشد و بتواند تمرین مورد نظرش را که با وضعیت بدنی اش سازگار است انتخاب نماید.