آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

ضخامت خیره کننده سرشانه

شما هیچگاه نمی توانید بدون داشتن شانه های ضخیم و عریض صاحب بدنی به شکل V شوید. منظور این است که تمرینات مختص به این عضله باید شامل دلتوئید جلوئی، میانی و خلفی باشد تا شاهد رشد مطلوب و چشمگیری در این ناحیه از بدن تان باشید. در اینجا تمریناتی را به شما یاد آور خواهیم شد که می تواند از تمام زوایا این عضله را تحت فشار قرار دهد. همچنین بعد از مدتی از اجرای این برنامه ضخامت خیره کننده در سرشانه هایتان احساس خواهید کرد.