برچسب: تمرین، بدنسازی،پرورش اندام،قانون کیفیت ویدر،حرکات جلو ران،برنامه ای برای عضلات جلو ران، برنامه ای برای پشت ران، چگونگی حرکت پشت ران،استراحت های نفس گیر،استراحت بین تمرین،روش کیفیت،مزایای روش کیفیت، مع