آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

 ۲ حرکت پایه ای زیر بغل

وقتی پول اور پیروز می شود
دو حرکتی که در موردشان صحبت می شود روی بخش پائین زیربغل به خوبی فشار می آورند اما به نظر شما کدامیک از آنها به لحاظ افزایش دامنه حرکتی و زمان تحت فشار بودن عضله بهتر است؟