آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تقلب درست برای جلوبازوهایتان

راه حل این است که از قدرت لگن برای حرکت دادن وزنه استفاده کنید همان طور که در ادامه توضیح داده شده می توانید روش درست تقلب کردن در حرکت جلوبازو را یاد بگیرید.

سه پرسش اساسی درباره جلوبازو

حرکت را اگر با کنترل اجرا کنید نباید هیچ فشاری از جلو بازو کم شود، البته اگر بیش از حد بدن را به طرف عقب متمایل کنید فشار جلوبازو کاهش می یابد و این غلط است.
در حقیقت با تقلب درست در یک مزیت بیومکانیک قرار می گیرید که برای استفاده از وزنه های سنگین ضروری است و در عین حال ریسک آسیب کمتری دارد و تحریک به رشد بیشتری را موجب می شود.

چگونه درست تقلب کنید؟

هالتر را با فاصله عرض شانه دست بگیرید، زانوها را اندکی خم کنید. شکم را باید به طرف داخل حفظ کنید و کمر را صاف نگهدارید.

  1. لگن را عقب دهید به طوری که بالاتنه چند درجه به طرف جلو متمایل شود.
  2. با قدرت لگن را به طرف جلو حرکت دهید و شروع کنید به بالا بردن هالتر طوری که گشتاور ایجاد شده به بالا رفتن هالتر، میانه راه کمک کند.
  3. وقتی که هالتر از نقطه گیر حرکت عبور کرد، اندکی به طرف عقب متمایل شوید و همچنان شکم را سفت و زانوها را اندکی خم حفظ کنید.
  4. وقتی که به بخش بالای حرکت رسیدید بالاتنه را صاف کنید و به حالت بخش بالای حرکت جلوبازوی استاندارد برسید.

بادی فول