آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تکامل شکم

وقتی صحبت از تراش دادن و حک کردن عضلات شش تکه شکم است، اغلب افراد بر این باورند که تنها چند حرکت شکم در کنار هم جمع شوند تا این هدف قابل دسترس باشد. ولی کلید دستیابی به حداکثر نتیجه در حداقل زمان، ارتباط زیادی با تعداد حرکاتی که اجرا می کنید ندارد، بلکه بیشتر به نوع آنها بستگی دارد.
ابتدا، لازم است چند قانون ساده را برایتان ذکر کنیم: هر زمانی که از شکم تان استفاده می کنید، بدن خود را در یکی از این سطوح حرکتی تمرین می دهید:

  1. سطح سهمی یعنی حرکت بالاتنه یا پاها یا هر دو به سمت هم.
  2. سطح عرضی شامل حرکت سطحی از یک طرف به طرف مقابل.
  3. سطح افقی شامل چرخش از کمر به یکی از جهات.