آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

استراتژی پاهای قدرتمند

وقتی برای رقابتی آماده می شوی چه مقدار از وقت خود را حول و حوش پایه اسکوات سپری می کنی؟

تنها یک بار در هفته اسکوات می رود. فکر کنم این برای کسی که پایه و اساس محکمی از قدرت دارد کافیست. روزهای اسکوات من شاید کوتاه ترین جلسات تمرینم باشد. ورود و خروجم به باشگاه تنها کمی بیش از یک ساعت به طول می انجامد و وظیفه ام به پایان می رسد.

در کنار اسکوات استاندارد مهمترین حرکت برای شرکت کنندگان رقابت های قوی ترین مردان که بخواهند به قدرت حیرت انگیزی در پایین تنه خود دست یابند چست؟
سوال خوبی است. لیفترها همگی تصور می کنند با اجرای اسکوات، تمام نیازشان برآورده می شود ولی این حرکت تمام آنچه برای عملکردی واقعاً قدرتمند نیاز دارید را پوشش نمی دهد به خصوص برای شرکت کنندگان قوی ترین مردان. به همین دلیل اسکوات از جلو بی اندازه اهمیت دارد. هر کسی اطلاعات کافی در مورد اسکوات از پشت دارد. ولی به این دلیل اسکوات از جلو دشوارتر است، اغلب نادیده گرفته می شود.

مطمئناً اجرای اسکوات از پشت برای تمام ورزشکاران رشته های قدرتی یک الزام است، ولی به نظر من اسکوات از جلو کارایی بیشتری دارد. در عالم واقعیت و رقابت های قویترین مردان اغلب چیزی را روی پشت خود حمل نمی کنید، بلکه نیاز دارید تا در جلوی بدن حفظ کنید و جابجا کنید و این همان کاری است که در اسکوات از جلو انجام می شود.