آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تمرین با وزنه

این یک سوال مرسوم است و سوالی است که حتی خانم ها در مورد آن مردد هستند. بعضی خانم ها به تمرین با وزنه و تاثیرات آن باور دارند، در حالی که برخی دیگر با این ایده مخالف هستند. به نظرم شما پاسخ صحیح کدام است؟
اگر نیت تان این است که وزن کم کنید و حس بهتری نسبت به فیزیک خود به دست آورید، تمرینات وزنه باید یکی از بخش های اصلی فعالیت هایتان باشد. ۳ دلیل مهم برایش وجود دارد.