برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،کرانچ، حرکات شکم در بدنسازی، کرانچ در بدنسازی، کرانچ در پرورش اندام،کرانچ سیمکش با طناب،کرانچ کششی، نحوه انجام حرکت کرانچ سیمکش با طناب، نگاه اناتومی به کرانچ سیمکش با طناب،