آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

نحوه انجام حرکت سرشانه نشر از جلو هالتر:

دستتان را بازتر از عرض شانه بگیرید، هالتر را در امتداد بازوها و در جلوی ران پاها قرار دهید. هالتر را به سمت جلو تا سطح چشمان خود بالا بیاورید آرنج خود را صاف نگه دارید. هالتر را دوباره به سمت ران خود برگردانید.

عضله های درگیر:

اصلی: دلتوئید قدامی
کمکی: دلتوئید جانبی، ذوزنقه و قسمت بالایی سینه ای بزرگ.

نگاه آناتومیکی:

فاصله دست ها: فاصله کم بین دست ها، بر دلتوئید قدامی فشار وارد کرده و در حالی که با بازتر گرفتن دست ها نیاز است، دلتوئید جانبی وارد عمل می شود.

تمرین های مشابه:

سرشانه نشر از جلو با یک دمبل: دمبل را با هر دو دست بگیرید، انگشت ها را دور قفل کنید. حالت عادی (انگشتان شست به سمت جلو) و فاصله کم دست ها دلتوئید قدامی را هدف قرار داده و دخالت دلتوئید جانبی را به حداقل می رساند.

نگاه آسیب شناسی:

در انجام این حرکت باید به نکاتی توجه کنید مانند: در حین انجام حرکت کمر را کاملاً ثابت نگهدارید، تا از آسیب های ناحیه کمر در امان باشید. به دلیل اینکه کتف یک مفصل کامل نیست حتماً قبل از انجام حرکت سرشانه احتمالی جلوگیری شود. در صورت درد در مفصل شانه تمرین را انجام ندهید و به متخصص شانه مراجعه کنید. در انجام حرکت دست ها را به سمت بالا پرتاب نکنید چون هم می تواند باعث آسیب شود و هم فشار حرکت را از روی عضله دلتوئید بر می دارد. انجام این تمرین با هالترهای EZ فشار بیشتری به قسمت جلوی سرشانه می آورد به همین دلیل قسمت قدامی سرشانه را خوب گرم کنید.