برچسب: تمرین،بدنسازی،پرورش اندام،پرس سینه،حرکاتی جایگزین پرسسینه،آیا اسکوات کامل بهتر است یا اسکوات نیمه،چگونگی حرکت اسکوات کامل،چگونگی حرکت اسکوات نیمه،حرکتهای دوریان یتس برای جلوگیری جایگزین پرس سینه،سلطان

درج آگهی بدنسازی

حداکثر 10 عکس مجاز می باشد